کتاب محصل ممتاز در ظاهر برای بچه ها میباشد ولی روشها و تکنیکهایی ارائه شده در آن مخصوص بزرگسالان است.
در محصل ممتاز روشهای ممتاز شدن در هر زمینهای را آموزش میدهد. کتاب محصل ممتاز از ۶۴ بخش تشکیل شده است که هر بخش شامل تکنیکهای مربوط به خود میباشد.
[wpshop_product]

محصل ممتاز به شما کمک میکند بهتر درس بخوانید و زمان خود را بهتر مدیریت کنید. از کارهای بیهوده چگونه خودداری کنید و فکر و انرژیتان را متمرکز درس خواندن و مطالعه کنید
[wpshop_product]