کتاب یادگیری خلاق و الفای ذهنی

کتاب یادگیری خلاق برای کسانیکه میخواهد درس خواندن را بصورت حرفهای انجام دهند، تهیه شده است. در این کتاب روشهایی برای یادگیری در سطح آلفا و وارد شدن به سطح آلفا آموزش داده شده است. در سطح آلفا یادگیری و تمرکز افزایش مییابد [wpshop_product]
و به همین دلیل با وارد شدن در این سطح ما میتوانیم از مغزمان بهره بهتری ببریم. وارد شدن به سطح آلفا به تنهایی و بدن کمک دیگران نسبتاً سخت است به همین دلیل این کتاب همراه با خودآموز سطح آلفا میباشد که افراد میتواند در طی دو هفته در سطح آلفا قرار گیرند و با شرطی شدن در هر زمان بتوانند وارد این مرحله شوند. از دیگر قسمتهای این کتاب یادگیری در سطح آلفا میباشد. دانشجویان و کنکوریها از بهترین مخاطبان این تکنیکهای کتاب یادگیری خلاق میباشند
[wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

کتاب بدن جادویی

کتاب بدن جادویی در مورد شگفتی‌های بدن ما از نظر...

کتاب قدرت اعجاز انگیز اهرام

اهرام مصر همیشه در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته...

کتاب محصل ممتاز

کتاب محصل ممتاز در ظاهر برای بچه ها میباشد ولی...

Theme Settings