کتاب یادگیری خلاق برای کسانیکه میخواهد درس خواندن را بصورت حرفهای انجام دهند، تهیه شده است. در این کتاب روشهایی برای یادگیری در سطح آلفا و وارد شدن به سطح آلفا آموزش داده شده است. در سطح آلفا یادگیری و تمرکز افزایش مییابد [wpshop_product]
و به همین دلیل با وارد شدن در این سطح ما میتوانیم از مغزمان بهره بهتری ببریم. وارد شدن به سطح آلفا به تنهایی و بدن کمک دیگران نسبتاً سخت است به همین دلیل این کتاب همراه با خودآموز سطح آلفا میباشد که افراد میتواند در طی دو هفته در سطح آلفا قرار گیرند و با شرطی شدن در هر زمان بتوانند وارد این مرحله شوند. از دیگر قسمتهای این کتاب یادگیری در سطح آلفا میباشد. دانشجویان و کنکوریها از بهترین مخاطبان این تکنیکهای کتاب یادگیری خلاق میباشند
[wpshop_product]