کار گاه اموزشی بازی بزرگسالان

 

تاریخ برگذاری دوره ۲۳ فروردین ۹۴  روزهای یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰  الی ۱۲:۳۰ می باشد

 انجام کارگاه توسط سرکار خانم قلی زاده انجام می شود 

 جهت هماهنگی با مرکز تماس بگیرید.