بعد از چاپ کتاب راز افراد زیادی به این موضوع پی بردند که عامل بسیاری از مشکلات و گرفتاریها در درون خودشان است . آنها از راز بهره بردند و توانستند زندگی را در مرحله عالی تر خود تجربه کنند. کتاب قدرت مکمل کتاب راز است . [wpshop_product]

همه چیز ابتدا در ذهن و تخیلات انسان شکل میگیرد سپس در عالم واقعیت ظاهر میشود.
تمرین این مجموعه راز بزرگی را در اختیار ما قرار میدهد
[wpshop_product]