گیاهان همیشه در طول تاریخ مورد توجه انسانها بودهاند زیرا گیاهان داروخانه طبیعی میباشند. نسخه های گیاهی شفا بخشهای گیاهی هستند که با حداقل عوارض و در بیشتر مواقع بدون عوارض میتوانند بیماریهای ما را از بین ببرند.
در کتاب نسخه های شفا بخش گیاهی علاوه بر معرفی گیاهان در مورد طریقه ساختن کپسول و تنتورها صحبت کرده است.
[wpshop_product]

شما میتواند خودتان کپسولهای دارویی مفید بسازید و هر زمانیکه لازم داشتید به جای استفاده از قرصهای شیمیایی از کپسولهای ساخته خودتان که بدون عوارض میباشند، استفاده نمائید.

در کتاب نسخه های شفا بخش گیاهی ما با قدرت شگفت انگیز گیاهان آشنا میشویم و نقش آن را در زندگیمان پیدا میکنیم
[wpshop_product]