پاکسازی-خاطرات

کنترل ذهن

دسترسی: اتمام موجودی

شاید شما از سوسك بدتان می‌آید؛ می‌ترسید یا نسبت به آن احساس خوبی ندارید

 شاید بحث و گفتگوی قدیمی همیشه ذهنتان را آشوب می کند   

شاید حادثه ای تلخ تمام زندگی شما را مختل کرده و نمی توانید به آن فکر نکنید  

یا حتی مرگ یکی از عزیزان شما را افسرده کرده و نمی توانید در زمان حال زندگی کنید

همه شما هم می‌توانید؛ چه ترس و نگرانیتان از سوسك باشد چه از فرد یا موقعیتی خاص. اگر این تكنیك را كامل و درست انجام دهید، هر احساسی را در ذهنتان كنترل كنید.

تومان

در انبار موجود نمی باشد